← Strona Grupy PFR

Źródła finansowania programów PFR Ventures

PFR Ventures zarządza dziewięcioma funduszami funduszy. Większość środków pochodzi z programów realizowanych przez Unię Europejską (depozytariuszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego). Pozostałe źródła to między innymi Program Szwajcarski oraz kapitał z Polskiego Funduszu Rozwoju. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania.

Udział środków w naszych programach

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Więcej o źródłach naszych środków: 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Kwota: 1.824.000.000 mln PLN

Środki z FENG stanowią 100% kapitalizacji drugiej edycji programów PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje, PFR KOFFI oraz PFR NCBR CVC. Cel programów pozostał taki sam, jak w przypadku programu POIR: pobudzenie krajowego rynku venture capital oraz kierowanie finansowania do innowacyjnych MŚP, które odbywa się poprzez zespoły zarządzające funduszami VC. Programy mają też na celu aktywizację inwestorów prywatnych, którzy do każdego z funduszy, w który inwestujemy muszą wnieść swój wkład. W ten sposób chcemy aktywizować nie tylko osoby prywatne, ale też tzw. aniołów biznesu, firmy oraz korporacje.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Kwota: 1.888.993.599 mln PLN

POIR jest programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Środki z PO IR stanowią 100% kapitalizacji programów PFR Starter, PFR Biznest, PFR Otwarte Innowacje, PFR KOFFI oraz PFR NCBR CVC. Wspólnym celem dla wszystkich tych projektów jest pobudzenie krajowego rynku venture capital oraz kierowanie finansowania do innowacyjnych MŚP, które odbywa się poprzez zespoły zarządzające funduszami VC. Programy mają też na celu aktywizację inwestorów prywatnych, którzy do każdego z funduszy, w który inwestujemy muszą wnieść swój wkład. W ten sposób chcemy aktywizować nie tylko osoby prywatne, ale też tzw. aniołów biznesu, firmy oraz korporacje.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Kwota: 315.950.838 mln PLN

Program POIG miał zachęcić firmy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu rozwiązań z sektora nauki do biznesu, wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych oraz przyczynić się do ułatwienia dostępu do finansowania innowacyjnym MŚP przy udziale funduszy kapitału podwyższonego ryzyka.

PFR KFK dysponując środkami PO IG realizowało potrzebę wspierania kapitału podwyższonego ryzyka (inwestycji alternatywnych).

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Kwota: 126.314.700 mln PLN

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW) jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 11 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej od 1 maja 2004 r.

Głównym celem dla środków PFR KFK z SPPW była poprawa dostępu do kapitału dla MŚP oraz pobudzenie sektora prywatnego do aktywnego inwestowania.

 

Środki Ministerstwa Gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju)
Kwota: 50.000.000 mln PLN

Środki Ministerstwa Gospodarki zostały przekazane PFR KFK w ramach dotacji celowej w 2007 r. Był to program pilotażowy zakładający utworzenie dwóch funduszy kapitałowych.

Opis programów

Program Opis i źródła finansowania
W ramach PFR Starter dostarczamy środki do funduszy i partnerów zarządzających, którzy chcą wspierać innowacyjne spółki na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, early-stage). Celem programu jest zapewnienie kapitału w najbardziej ryzykownym momencie wzrostu spółki.

Pierwsza edycja, POIR:
Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter (poddziałanie 3.1.1)

Druga edycja, FENG:
Działanie 2.3 - instrumenty kapitałowe
Program PFR Biznest dedykowany jest dla zarządzających funduszami, którzy posiadają rozbudowaną sieć kontaktów wśród aniołów biznesu chcących wspierać start-upy. Celem programu jest rozbudzenie tego modelu koinwestycji w Polsce. 

Pierwsza edycja, POIR:
Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest (poddziałanie 3.1.2)

Druga edycja, FENG:
Działanie 2.3 - instrumenty kapitałowe
Program Otwarte Innowacje pobudza model koinwestycyjny, w którym inwestorem stają się również firmy. Wnoszą one do spółek nie tylko kapitał, ale też możliwość rozbudowywania pomysłu we własnych strukturach i na bazie swoich zasobów. 

Pierwsza edycja, POIR
Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii (działanie 2.2)

Druga edycja, FENG
Działanie 2.3 - instrumenty kapitałowe
PFR KOFFFI, to program, który alokuje swoje środki wśród większych funduszach, inwestujących na późniejszym etapie rozwoju spółek. 

Pierwsza edycja, POIR:
KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych (poddziałanie 3.1.4)

Druga edycja, FENG:
Działanie 2.3 - instrumenty kapitałowe
PFR CVC zakłada zaangażowanie największych korporacji do inwestowania w fundusze CVC. Zarządzający funduszem realizują wtedy strategię korporacji, jednocześnie pozostając od niej niezależnymi.

Pierwsza edycja, POIR:
Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC (poddziałanie 1.3.2)
Pierwsza edycja współtworzona była z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Druga edycja, FENG
Działanie 2.3 - instrumenty kapitałowe
PFR PE to pierwszy w Polsce fundusz funduszy dedykowany branży Private Equity. Bazuje on na środkach Polskiego Funduszu Rozwoju i działa na rynkowych zasadach jako inwestor instytucjonalny. 

Finansowany z środków PFR.
PFR VC Hub to program dla doświadczonych zarządzających. Na inwestycje mogą liczyć międzynarodowe i lokalne zespoły, które chcą wspierać rozwój firm na etapie ekspansji.

Finansowany z środków PFR.
PFR GH to fundusz funduszy będący elementem szerszego działania Polskiego Funduszu Rozwoju na rzecz transformacji energetycznej (więcej tutaj). W ramach tego programu inwestujemy w zespoły zarządzające, które w swojej strategii stawiają na tzw. zielone innowacje.

Finansowany z środków PFR.
PFR KFK to program utworzony po wchłonięciu Krajowego Funduszu Kapitałowego w struktury PFR Ventures. KFK wcześniej funkcjonowało na bazie Ustawy z dnia 4 marca 2005. Zapisy tworzące instytucję zostały zmienione wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju

Finansowany z środów POIG, Programu Szwajcarskiego oraz Ministerstwa Gospodarki.

 

Warunki RODO

Warunki RODO