← Strona Grupy PFR

Zasady Ładu Korporacyjnego

"Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, których wdrożenie jest zalecane przez KNF z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę i charakter podmiotu, który je stosuje oraz specyfikę jego działalności.

PFR Ventures sp. z o.o.  informuje, że od dnia 6 lipca 2023 roku stosuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie wynikającym z charakteru i rodzaju prowadzonej działalności.

Opis zasad wyłączonych ze stosowania w PFR Ventures sp. z o.o.  wraz z uzasadnieniem przedstawiamy poniżej:

 

Zasada wyłączona ze stosowania w PFR Ventures

Uzasadnienie wyłączenia

Zasada wskazana w § 8 ust. 4

Implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.

Spółka nie wprowadza ponadstandardowych rozwiązań ułatwiających udział w Zgromadzeniu Wspólników, w tym nie zapewnia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach z uwagi na fakt posiadania jednego wspólnika. Wszystkie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywają się stacjonarnie.

Zasada wskazana w § 21 ust. 2

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.
Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej PFR S.A., przewodniczącym Rady Nadzorczej jest osoba powiązana w PFR S.A., niespełniająca kryteriów niezależności.

Zasada wskazana w § 29 ust. 1

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.
Spółka nie wypłaca obecnie dodatkowego wynagrodzenia w związku z zasiadaniem i pełnieniem funkcji w komitetach tworzonych w ramach Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada wskazana w § 29 ust. 3

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność w Spółka prowadzi działalność w ramach Grupy Kapitałowej PFR S.A. wobec czego nie posiada odrębnych regulacji określających zasady wynagradzania członków organu nadzorującego.

Zasada wskazana w § 31 ust. 1

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka posiada jednego wspólnika oraz świadczy usługi wyłącznie na rzecz wybranych klientów profesjonalnych. Wobec powyższego wspólnik Spółki posiada dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych, a klienci Spółki posiadają wszelkie niezbędne informacje dotyczące Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie umów, w oparciu o które Spółka świadczy usługi na ich rzecz. Wobec powyższego Spółka udostępnia na stronie internetowej wyłącznie informacje wymagane przepisami prawa.

Zasada wskazana w § 31 ust. 2

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka posiada jednego wspólnika, posiadającego dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych.

Zasada wskazana w § 31 ust. 4

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.
Spółka posiada jednego wspólnika oraz świadczy usługi wyłącznie na rzecz wybranych klientów profesjonalnych. Wobec powyższego wspólnik Spółki posiada dostęp do informacji związanych z jej działalnością na gruncie raportowania wewnątrzgrupowego i wykorzystywania uprawnień korporacyjnych, a klienci Spółki posiadają wszelkie niezbędne informacje dotyczące Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie umów, w oparciu o które Spółka świadczy usługi na ich rzecz.

Zasada wskazana w § 39 

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. W zakresie nieuregulowanym w umowie, strony będą dochodziły swoich praw w sposób przewidziany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wobec powyższego Spółka nie opracowuje i nie udostępnia klientom zasad rozpatrywania reklamacji. Jednocześnie w przypadku świadczenia usług wyłącznie dla w/w kategorii klientów, ustawodawca nie wymaga prowadzenia regulaminów rozpatrywania reklamacji.

Zasada wskazana w § 40

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Jednocześnie w przypadku świadczenia usług wyłącznie dla w/w kategorii klientów, ustawodawca nie wymaga prowadzenia regulaminów rozpatrywania reklamacji.

Zasada wskazana w § 41

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Spółka nie wprowadza wewnętrznych terminów maksymalnych dla udzielenia odpowiedzi na reklamację z uwagi na fakt, że zasady postępowania z ewentualnymi zastrzeżeniami klientów Spółki regulowane są zawieranymi umowami inwestycyjnymi.

Zasada wskazana w § 42

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka świadczy usługi wyłącznie na rzecz klientów profesjonalnych, gdzie każdorazowo podpisywana jest umowa inwestycyjna określająca warunki współpracy pomiędzy stronami w sposób kompleksowy, w tym, w zakresie ew. zastrzeżeń do usług świadczonych przez Spółkę. Spółka nie wprowadza wewnętrznych założeń co do treści odpowiedzi na reklamację, z uwagi na fakt, że zasady postępowania z ewentualnymi zastrzeżeniami klientów Spółki regulowane są zawieranymi umowami inwestycyjnymi.

Zasada wskazana w § 56

Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności. Spółka prowadzi działalność jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, których działalność na rynku venture capital i private equity i dokonuje transakcji poza obrotem zorganizowanym. W ramach prowadzonej działalności współdziałanie z innymi instytucjami nadzorowanymi przy transakcjach przeprowadzanych na ryzyko klienta co do zasady nie występuje i może mieć charakter wyłącznie incydentalny. 

Kodeks Etyki GK PFR

W PFR Ventures stosujemy zasady określone w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PFR. Dokument ten opisuje standardy, którymi kierujemy się w naszej pracy.

Kodeks Etyki wspiera nas, Zespół PFR Ventures, we właściwym wypełnianiu obowiązków zawodowych. Zależy nam, aby służył kształtowaniu profesjonalnych relacji z interesariuszami, które opierają się na poszanowaniu prawa, staranności zawodowej, uczciwości, niezależności i życzliwości.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.