← Strona Grupy PFR
Dostępność: Wstrzymany VC

PFR Otwarte Innowacje

profile

Profil funduszu

early stage, wzrost ? Fundusze PFR OI inwestują w rozwijające się start-upy, które notują już np. pierwszą sprzedaż

briefcase

Środki do dyspozycji

266 mln PLN

bag

Wejścia kapitałowe

od 5 do 60 mln PLN

purse

Wkład prywatny

Tak, min. 40% ? Poza inwestorami prywatnymi, w funduszu swój wkład mają też partnerzy zarządzający

calendar

Okres Inwestycji

od 2017 do 2023

lock-with-key

Proces Inwestycyjny

cykliczne nabory ? Możesz złożyć ofertę w momencie, gdy nabór jest otwarty

O programie

Program dedykowany dla zespołów chętnych do zarządzania funduszami VC, które będą inwestować w spółki z sektora MŚP pracujące nad projektami badawczo-rozwojowymi.

PFR Otwarte Innowacje jest programem działającym w modelu fund of funds, przeznaczonym dla zespołów, które chcą zarządzać funduszem venture capital nakierowanym na inwestycje w projekty technologiczne, z komponentem B+R, które tworzą technologie w oparciu o formułę otwartych innowacji.

Program zakłada inwestycje w fundusze venture capital, których ticket inwestycyjny w spółki technologiczne wynosi od 5 mln PLN do wysokości 20% budżetu inwestycyjnego. Środki powinny być zainwestowane do końca 2023 r., natomiast wyjście z inwestycji powinno nastąpić w ciągu kolejnych 5 lat. Przez cały czas funkcjonowania funduszu zarządzający otrzymują management fee, a po rozliczeniu funduszu również carried interest.

Dopuszczalne jest zarówno przyjęcie standardowej struktury funduszu, jak i modelu koinwestycyjnego, w którym inwestorzy prywatni dobierani są na zasadzie deal by deal (nie inwestują poprzez strukturę funduszu, a bezpośrednio razem z funduszem w spółki portfelowe).

Standardowa struktura: 

 • Wkład PFR OI (od 36 do 78 mln zł) na poziomie funduszu ale nie więcej niż 60% kapitalizacji funduszu
 • Wkład prywatny: min. 40% kapitalizacji (w tym 1 - 20% od podmiotu zarządzającego)
 • Możliwe 2 warianty wykazania wkładu inwestorów prywatnych – pierwszy – wykazanie 100% wkładu inwestorów prywatnych podczas składania aplikacji; drugi – zgromadzenie min. 50% wkładu inwestorów prywatnych w momencie aplikowania, pozostała część w ciągu kolejnych 3 miesięcy po warunkowym podpisaniu umowy  
 • Kapitalizacja funduszu: od 60 mln PLN

Model koinwestycyjny: 

 • Wkład PFR OI FIZ (od 36 do 78 mln zł) na poziomie funduszu ale nie więcej niż max. 97% kapitalizacji funduszu
 • Wkład podmiotu zarządzającego: 3 - 20% kapitalizacji funduszu
 • Wkład prywatny na poziomie inwestycji w spółki portfelowe: min. 40% (za pozyskanie inwestorów prywatnych w formule deal by deal odpowiada podmiot zarządzający)
 • Kapitalizacja funduszu: od 37 mln PLN

Fundusze, w które zainwestował PFR OI:

 

Zestawienie z wynikami naborów do programu dostępne jest tutaj.

PFR OI bazuje na środkach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Materiały

FAQ

 • 1. Jakie jest podejście PFR Otwarte Innowacje FIZ do powiązań Podmiotu Zarządzającego z Inwestorem Prywatnym lub Koinwestorem?

  Podmiot Zarządzający powinien być całkowicie niezależny. Wszelkie potencjalne obszary występowania konfliktu interesów wraz ze sposobem ich mitygacji powinny być szczegółowo opisane w Załączniku 3 – Polityka Inwestycyjna.

 • 2. Czy jest możliwe zwiększenie kapitalizacji funduszu VC?

  Zwiększenie kapitalizacji funduszu VC jest możliwe poprzez zwiększenie wkładu wnoszonego proporcjonalnie przez PFR Otwarte Innowacje FIZ do kwoty nie wyższej niż 78 mln PLN, pod warunkiem, że w czasie trwania Okresu Inwestycyjnego co najmniej 65% Budżetu Inwestycyjnego zostało już zainwestowane oraz PFR Otwarte Innowacje FIZ posiada wolne środki do dystrybucji pomiędzy Fundusze VC.

 • 3. W jakiej walucie denominowany może być Budżet Inwestycyjny?

  Zarówno Budżet Inwestycyjny, Budżet Operacyjny oraz raportowanie do PFR Otwarte Innowacje FIZ powinno być prowadzone w PLN. Rozliczenie Funduszu VC oraz zwrot wkładu PFR Otwarte Innowacje FIZ również powinno nastąpić w PLN.

 • 4. Czy Koinwestor w Modelu 2 może inwestować powyżej pierwotnie zadeklarowanej kwoty?

  Tak.

 • 5. Czy PFR Otwarte Innowacje FIZ będzie się kontaktować ze wskazanymi koinwestorami na etapie weryfikacji Oferty złożonej przez Oferenta?

  Tak, PFR Otwarte Innowacje FIZ powinno mieć możliwość kontaktu z koinwestorem.

 • 6. Czy Koinwestorem w Modelu 2 może być inny fundusz utworzony w ramach innego programu PFR Ventures?

  Nie. W Modelu 2 koinwestorami wnoszącymi wymagany wkład prywatny (40% razem z Podmiotem Zarządzającym) mogą być jedynie Inwestorzy Prywatni, których wnoszone w Inwestycję środki finansowe pochodzą ze środków własnych i nie są obciążone w jakiejkolwiek postaci oraz są wolne od wszelkiego publicznego wsparcia oraz/lub pomocy publicznej, w szczególności nie stanowią środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • 7. Czy w ramach jednej rundy finansowania fundusze VC mogą inwestować razem z innymi funduszami utworzonymi w ramach innego programu PFR Ventures?

  Tak (przy założeniu, że łączna kwota środków publicznych zainwestowanych w spółkę nie przekroczy 15 mln EUR).

 • 8. Czy członkowie Zespołu Podmiotu Zarządzającego mogą występować również w roli Koinwestorów w modelu 2?

  Nie mogą.

 • 9. Kto ma być wnioskodawcą?

  Wnioskodawcą (Oferentem) może być utworzony Fundusz Venture Capital lub Podmiot Zarządzający, który w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Oferty założy Fundusz Venture Capital.

 • 10. Czy jest konieczność podania nazw spółek, które byłyby zarządzane i wspierane, na etapie aplikowania o środki z PFR Otwarte Innowacje FIZ? A jeżeli nie jest to wymagane to, czy podanie już na tym etapie takich spółek/firm będzie jakoś premiowane?

  W ramach składania Oferty, preferowani będą Oferenci, którzy wykażą wiarygodną listę potencjalnych projektów / spółek, w które zamierzają zainwestować (pipeline).

 • 11. Czy środki na inwestycje z PFR Otwarte Innowacje FIZ będą przekazywane w całości w momencie podpisania Umowy inwestycyjnej, czy w ramach ciągnień na poszczególne inwestycje?

  Środki na inwestycje z PFR Otwarte Innowacje będą przekazywane w ramach ciągnień na poszczególne inwestycje.

 • 12. Czy pisemna deklaracja wkładu przez inwestorów jest wystarczająca na etapie aplikowania?

  Tak.

 • 13. Jakiego rodzaju doświadczenie jest preferowane u kluczowych managerów? Doświadczenie: na rynku kapitałowym, w zakładaniu z sukcesem startup-ów, efektywnej realizacji projektów wielowątkowych/wielozadaniowych, profesjonalnym zarządzaniu aktywami, inne?

  Doświadczenie preferowane u członków Kluczowego Personelu jest opisane w punkcie 43 dokumentu Term-Sheet – preferowane będą Zespoły, które posiadają doświadczoną kadrę profesjonalistów w branży inwestycyjnej (VC) oraz/lub wykazująca doświadczenie przedsiębiorcze, doświadczenie związane z transferem technologii i komercjalizacji prac B+R, posiadają znajomość rynku VC (w szczególności polskiego rynku VC), specjalistyczne i unikatowe doświadczenie branżowe wyróżniające się na tle pozostałych Oferentów. Preferowane będzie połączenie ww. kompetencji, przy czym ważne, aby przynajmniej jeden z członków Kluczowego Personelu posiadał doświadczenie zarówno w wejściach jak i wyjściach z inwestycji VC.

 • 14. Czy w ramach Naboru preferowany będzie jeden z modeli funduszu (Model 1 – standardowy fundusz VC, Model 2 – deal by deal)?

  Nie. Wybór Modelu będzie oceniany całościowo, uwzględniając politykę inwestycyjną Oferenta.

 • 15. Czy w ramach wyboru Modelu 1 preferowany będzie jeden z wariantów dotyczących wykazania wkładów inwestorów prywatnych?

  Tak. Zgodnie z pkt. 43 Term Sheet, preferowani będą Oferenci, którzy wybrali Wariant 1 wykazania wkładu prywatnego w Deklarowaną Kapitalizację Funduszu VC (tj. wykazanie 100% wkładu prywatnego w momencie składania Oferty).

 • 16. Czy w ramach wyboru Modelu 2 – deal by deal należy wykazać listy intencyjne dotyczące współpracy pomiędzy Podmiotem Zarządzającym / Funduszem VC a Koinwestorami?

  Nie jest to wymagane. Jednak preferowani będą Oferenci, którzy przedstawili listy intencyjne lub inne formy uwiarygadniające współpracę pomiędzy Podmiotem Zarządzającym / Funduszem VC a Koinwestorami.

 • 17. Jak należy rozumieć model otwartych innowacji?

  Model otwartych innowacji zakłada tworzenie innowacji przy wykorzystaniu wiedzy, zasobów i technologii pochodzących z zewnętrznych źródeł, tj. z sektora nauki i/lub we współpracy z interesariuszami organizacji. Przykłady realizacji projektów w formule otwartych innowacji znajdują się w Term Sheet w pkt. 11.

 • 18. Czy w Modelu 2 – deal by deal opłaty pozyskane od Koinwestorów wliczają się w limity przedstawione w Term Sheet w pkt. 36 i 37?

  Nie. W Modelu 2 – deal by deal, limity opłaty za zarządzanie przedstawione w Term Sheet w pkt. 36 i 37 dotyczą wyłącznie opłat pozyskanych od Inwestorów, którzy wnieśli wkład w ramach Deklarowanej Kapitalizacji Funduszu VC (tj. PFR Otwarte Innowacje FIZ i Podmiot Zarządzający).

 • 19. Czy w momencie podpisania Umowy Inwestycyjnej Fundusz VC musi mieć status ASI w rejestrze KNF?

  W odniesieniu do Oferentów, którzy zostali wybrani w naborze i jeszcze nie uzyskali wpisu do rejestru ZASI na moment podpisania Umowy Inwestycyjnej, taka umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru ZASI (warunek zawieszający), tzn. wejdzie w życie po uzyskaniu wpisu.
  Co do innych wymogów dotyczących ASI zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod adresem https://www.pfrventures.pl/pl/aktualnosci/46/pfr-starter-fiz-informacja-dla-oferentow/, które odnoszą się odpowiednio również do Oferentów w PFR Otwarte Innowacje FIZ.

 • 20. Czy składając ofertę w Modelu 2 należy wypełniać i wysyłać załączniki 8(i) oraz/lub 8(ii) dotyczące oświadczeń inwestorów prywatnych?

  W przypadku składania oferty w modelu 2, miejsca przeznaczone na dołączenie załączników 8(i) oraz 8(ii) należy pozostawić puste. Dokumenty dotyczą oświadczeń ze strony inwestorów prywatnych, które dotyczą wyłącznie Modelu 1.

 • 21. W jaki sposób w procesie inwestycyjnym sprawdzane będzie tempo inwestowania środków?

  Do wyliczania tempa zainwestowanych środków bierze się pod uwagę łączne przepływy pieniężne przekazane przez Fundusz VC do Spółek Portfelowych w odniesieniu do całości Budżetu Inwestycyjnego, którego wielkość została ustalona w momencie podpisania Umowy Inwestycyjnej. Limity tempa zainwestowanych środków wynoszą 30%, 50% i 70% odpowiednio na koniec 2,3 i 4 roku.

 • 22. W modelu 2, na jakim poziomie (funduszu czy transakcji) następuje wyliczenie średniej ważonej procentowego udziału wkładu prywatnego podczas porównywania jej do wymaganego minimum w wysokości 40% ?

  Wyliczenie to ma miejsce na poziomie funduszu.

 • 23. Czy możliwe jest pobieranie opłat zmiennych z góry, szczególnie w późniejszym okresie cyklu życia funduszu, kiedy maleje udział opłaty stałej (płaconej z góry) w łącznym wynagrodzeniu?

  Zgodnie z pkt. 36 Term Sheet część stała wynagrodzenia będzie płatna co pół roku z góry, natomiast część zmienna z dołu (w częstotliwości ustalonej z Funduszem VC), przy czym rozważamy wprowadzenie buforu płynnościowego co będzie ustalane na poziomie negocjacji umów.

 • 24. Jak rozumiana jest niezależność Koinwestora od Spółki?

  Niezależność ta rozumiana jest jako brak powiązań kapitałowych i osobowych.

 • 25. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem komitetu inwestycyjnego w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.

 • 26. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem kluczowego personelu w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.

 • 27. Podczas otwierania arkusza z harmonogramem dla modelu 2 w załączniku 1, pojawia się komunikat o odwołaniach cyklicznych, co powinienem zrobić?

  Należy włączyć obsługę odwołań cyklicznych w następujący sposób:
  Plik - > Opcje -> Formuły -> zaznaczyć opcję „Włącz obliczanie iteracyjne”

 • 28. Czy można złożyć ofertę jako grupa osób prywatnych?

  Tak

 • 29. Czy możliwe jest utworzenie funduszu VC, w którym inwestorem prywatnym będzie TFI – wkład prywatny do funduszu VC będzie pochodził od inwestorów TFI?

  W przypadku, w którym wkład prywatny pochodziłby od inwestorów TFI, badanie due diligence nie będzie przeprowadzane tylko na poziomie TFI – będzie dotyczyć bezpośrednio inwestorów TFI. Dlatego, jeżeli wszystkie informacje o ostatecznych beneficjentach (inwestorach TFI) nie będą udostępnione, to taka struktura nie będzie akceptowalna.

 • 30. Czy złożenie oferty w formie prawnej SKA na fundusz koinwestycyjny (Model 2), w którym występuje dwóch inwestorów (PFR Otwarte Innowacje FIZ oraz Podmiot Zarządzający) wymagany jest wpis do rejestru ASI?

  W takim przypadku wpis do rejestru ASI jest wymagany.

 • 31. Czy deklarowany wkład finansowy podmiotu zarządzającego (członków kluczowego personelu oraz pozostałych członków zespołu) musi być wniesiony w całości w momencie utworzenia funduszu VC?

  Nie. Środki do funduszu zarówno na inwestycje jak i na opłaty za zarządzanie, są wnoszone poprzez capital calle, w których podmiot zarządzający uczestniczy proporcjonalnie do jego udziału w deklarowanej kapitalizacji funduszu VC. Tym samym nie jest wymagane aby w momencie składania aplikacji poszczególni członkowie zespołu posiadali zasoby środków pieniężnych odpowiadających 100% ich deklarowanego wkładu do funduszu VC – powinni oni zapewnić, w sposób niewymagający skomplikowanych wyliczeń, że w czasie capital calli będą w stanie dostarczyć wymagane od nich środki finansowe.

 • 32. Czy w trakcie zarządzania funduszem, istnieje możliwość zmiany członków kluczowego personelu?

  W trakcie analizy oferty przez PFR Otwarte Innowacje FIZ zespół podmiotu zarządzającego oceniany jest jako całość, dlatego w momencie zarządzania funduszem VC, jakakolwiek zmiana w kluczowym personelu, będzie wymagała zgody PFR Otwarte Innowacje FIZ.

 • 33. Czy istnieje możliwość zastosowania modelu mieszanego, tj. część inwestorów prywatnych wnosi wkład do funduszu VC, a część będzie inwestorów prywatnych będzie dołączać deal by deal?

  Nie ma możliwości aplikowania w modelu mieszanym.

 • 34. Co oznacza dokładnie, że na etapie składania aplikacji zewnętrzny PZ zarządzający przyszłym Funduszem VC utworzonym w formie S.K.A. musi być utworzony zgodnie z prawem właściwym miejsca swojej rejestracji? Czy wystarczy jest jest to spółka z .o.o. w organizacji czy musi być już zarejestrowana w KRS sp. z o.o., czy musi być już zarejestrowana w KNF jako ZASI?

  Jeżeli aplikację składa PZ zarządzający przyszłym funduszem VC, wystarczy, aby to była spółka z o.o. w organizacji.

 • 35. Czy PFR Ventures dopuszcza możliwość zawierania umów z koinwestorami (Model II), które zakładają wykup w dalszej perspektywie udziałów Funduszu przez koinwestora, a jeśli tak to czy warunki takiego wykupu mogą być z góry ustalone?

  Nie

 • 36. Czy dopuszczane jest aby w przypadku Funduszu działającego w formie S.K.A. mechanizm dokonywania wpłat przez PZ odbywał się jako nabywanie akcji w S.K.A. przez osoby fizyczne będące w KP i Zarządzie PZ (zewnętrznego) czy powinien być wnoszony podmiotowo przez PZ?

  Wkład powinien być wnoszony przez PZ.

 • 37. Czy w ramach deklarowanego wkładu członka Kluczowego Personelu jedynym dopuszczalnym źródłem są środki pieniężne na rachunkach bankowych czy dopuszczalne są inne formy majątku potwierdzające zdolność do wniesienia kapitału takie jak akcje spółek publicznych, akcje i udziały spółek niepublicznych i nieruchomości?

  W ramach deklarowanego wkładu pod uwagę są brane zarówno środki pieniężne na rachunku bankowym oraz inne formy majątku np. akcje w spółkach publicznych / niepublicznych w zależności od możliwości ich upłynnienia.

 • 38. Czy środki od Pośrednika Finansowego (środki PFR Ventures lub fundusze od prywatnych inwestorów) mogą stanowić wkład własny pod dotacje / granty?

  Całe finansowanie z funduszu VC przyznane spółce portfelowej (zarówno środki inwestora publicznego, jak i inwestorów prywatnych) nie może stanowić „wkładu własnego” / „wkładu prywatnego” w celu uzyskania dotacji/ grantu przez spółkę portfelową.

Masz pytania?

Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego funduszu? Skontaktuj się z nami.

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Captcha musi być zaznaczona

Pozostałe produkty:

Brak wyników dla powyższych kryteriów wyszukiwania.

Spróbuj wyczyścić filtry lub zmienić kryteria wyszukiwania.