← Strona Grupy PFR
Dostępność: Dostępny VC

PFR Green Hub FoF

profile

Profil funduszu

ekologia, OZE, climate-tech ? Program wymaga, aby strategia inwestycyjna funduszu koncentrowała się na tych obszarach

briefcase

Środki pod zarządzaniem

300 mln PLN

bag

Wejścia kapitałowe

do 80 mln PLN

purse

Wkład prywatny

tak, min. 50% ? w przypadku PFR GH FoF, wkład może podchodzić też od innych LPs instytucjonalnych (np. EBRD czy EIF) lub korporacji

calendar

Okres Inwestycyjny

do wyczerpania środków

lock-with-key

Proces Inwestycyjny

ciągły nabór ofert ? Możesz złożyć ofertę w każdej chwili

O programie

PFR Green Hub FoF to program dla funduszy, które chcą inwestować w spółki z obszarów: ekologii, odnawialnych źródeł energii i czystych technologii. Fundusz funduszy jest elementem parasolowego projektu PFR GreenHub.

Uruchomiliśmy program PFR Green Hub FoF, aby zapewnić finansowanie dla najlepszych "zielonych" projektów. Szukamy zespołów zarządzających, które chcą finansować proekologiczne, innowacyjne firmy.

Maksymalny wkład ze strony PFR Green Hub FoF to 80 mln PLN. Na środki mogą liczyć zespoły planujące uruchomić fundusz VC w standardowej strukturze (commitment based) lub koinwestycyjnej (deal-by-deal).

PFR Green Hub FoF to element parasolowego programu Polskiego Funduszu Rozwoju. Więcej informacji o inwestycjach bezpośrednich i samorządowych znajduje się pod tym adresem.

 

PFR GreenHub FoF (PFR GH FoF) to nazwa programu, w ramach którego działa fundusz PFR Fundusz Funduszy FIZ.

Materiały

FAQ

⚠️Ze względu na rozpiętość tej sekcji, polecamy wspomaganie się wyszukiwaniem konkretnych fraz za pomocą CTRL+F. 

 • Czy możemy prosić o analizę strategii inwestycyjnej? Czy ona ogranicza się tylko do transformacji energetycznej Polski?

Strategia PFR GreenHub będzie nakierowana na inwestycje w obszarze climate-tech oraz branżach pokrewnych wspierających zieloną transformację polskiej gospodarki. Celem projektu jest rozwój firm z polskim IP, skalowalności ich produkcji, usług, innowacji na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zwiększenie skali inwestycji prywatnych w tym obszarze. 

 • Jaki jest ticket inwestycyjny na koinwestycje? 

Ticket inwestycyjny na pojedynczy fundusz portfelowy wynosi do 80 mln PLN, niezależnie od obranego modelu. Nasz wkład może wynieść maksymalnie do 50% kapitalizacji.

 • Co to znaczy, że "większość projektów ma być z Polski"?

Celem programu jest wsparcie polskich startupów i scaleupów działających w obszarze climate-tech i branżach pokrewnych. W ramach pojedynczego funduszu, będzie można przeznaczyć niewielką część kapitalizacji na inwestycje poza Polską, w spółki planujące rozwój działalności na terytorium RP. 

 • Czy w modelu koinwestycyjnym kapitał PFR GH będzie traktowany jako kapitał prywatny?

Nie, będzie traktowany jak kapitał rynkowy (nieobarczony pomocą publiczną).

 • Czy potencjalnie będzie można połączyć te środki z programami EIF/EIB? 

Jest to uzależnione od charakterystyki środków EIF/EIB (nie wszystkie dystrybuowane są na takich samych zasadach).

 • Czy w przypadku inwestycji w formule funduszowej, PFR GH rozważa inwestowanie w istniejące fundusze w ramach kolejnych closingów lub zwiększenia ich kapitalizacji?

Będzie to przedmiotem indywidualnych ustaleń i negocjacji w ramach procesu ofertowego. Tego typu inwestycje nie będą wykluczone, z zastrzeżeniem zgodności strategii inwestycyjnej z założeniami programu PFR GreenHub.

 • Jaki będzie stosunek PFR Green Hub do impact investingu? Czy ocena będzie ograniczona do ESG, czy też zostanie oceniony pozytywny impact?

Pozytywny wpływ na środowisko („impact”) planowanych inwestycji będzie bardzo istotnym czynnikiem przy ocenie oferentów.

 • Jaki jest oczekiwany target size funduszu?

Ostateczna wielkość funduszu leży w wyłącznej dyskrecji podmiotu zarządzającego takim funduszem. Ograniczenia dotyczą jedynie poziomu zaangażowania ze strony PFR Ventures, tj. do 50% deklarowanej kapitalizacji i do 80 mln PLN.

 • Jaki jest zakładany maksymalny udział % kapitału PFR w funduszach?

Zakładany udział PFR Greenhub w deklarowanej kapitalizacji funduszu portfelowego to maksymalnie 50%.

 • Czy formuła programu funduszowego będzie skierowana do niezależnych zespołów zarządzających czy także do korporacji?

Formuła programu funduszowego będzie skierowana wyłącznie do niezależnych podmiotów zarządzających. Korporacje mogą występować w roli inwestora, ale nie jest to kluczowym założeniem programu.

 • Czy targety będą musiały spełniać kryteria SME?

Nie, nie będzie takiego wymogu.

 • Czy nabór ofert jest w sposób ciągły, czy ma określony koniec? Do kiedy trzeba pozyskać inwestora prywatnego?

Nabór będzie określony datą i dostępnością środków. Nie będzie miał on cyklicznego charakteru. W przypadku formuły funduszowej deklaracje inwestora prywatnego niezbędne będą na moment składania oferty. W przypadku formuły koinwestycyjnej na moment składania oferty niezbędne będzie uprawdopodobnienie posiadania listy potencjalnych koinwestorów.

 • Jaka jest minimalna wielkość funduszu? Czy inwestorami mogą być spółki (CVC)?

W programie nie przewiduje się minimalnego progu kapitalizacji funduszu, jednak ocenie będzie podlegała adekwatność zakładanej wielkości funduszu do obranej strategii inwestycyjnej. 
Korporacje mogą pełnić rolę inwestora. 

 • Czy ten FoF jest skierowany do korporacyjnych LP czy prywatnych, czy jest jakaś preferencja?

Program nie zakłada preferencji dla żadnego typu LP. 

 • Czy dobrze rozumiem, że koniwestycja to maksymalnie 20m EUR zakładając, że nie przekroczy 25% wartości spółki?

20 mln EUR/80 mln PLN to maksymalny wkład PFR GreenHub do kapitalizacji funduszu kapitałowego. Ticket inwestycyjny określa fundusz w swojej strategii inwestycyjnej. Nie powinien on przekraczać 20% kapitalizacji funduszu. 

 • Rozumiem, że technologie wodorowe, oraz technologie decarbonizujące są w obszarze zainteresowań?

Tak, jednak dokładna strategia inwestycyjna będzie określona przez podmiot zarządzający danym funduszem kapitałowym.

 • Jaka będzie możliwa alokacjaper startup? Rozumiem, że startup może już być po paru rundach lub nawet być na rynku?

Alokacja w pojedynczy startup nie powinna przekroczyć 20% kapitalizacji danego funduszu kapitałowego. 

 • Czy możliwe są struktury typu parallel funds dla istniejących funduszy z strategią stricte cleantech?

Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Warunkiem zastosowania tego rozwiązania jest zapewnienie zespołu składającego się z m.in. dwóch partnerów zarządzających zaangażowanych na co najmniej 80% swojego czasu zawodowego oraz brak nakładania się jakichkolwiek obszarów mandatów inwestycyjnych.

 • Mam pytanie doprecyzowujące odnośnie środków – czy te środki mają znamiona pomocy publicznej? W PFR są fundusze, które dysponują środkami, ale nie są one traktowane jako pomoc publiczna – jak to jest w przypadku Green Hub?

PFR GreenHub dysponuje środkami, które nie będą traktowane jako pomoc publiczna.

 • Jakie są wymaganie wobec partnerów/ czy identyczne jak w programach PFR ale z nakierowaniem na trackrecord w ramach climatetech? 

Podstawowy wymóg formalny to co najmniej 2 partnerów zaangażowanych na co najmniej 80% swojego czasu zawodowego. Szczegółowe kryteria oceny zostaną opisane w dokumentacji naboru.

 • Czy w "regulaminie funduszu" będą zapisy wyłączające dla spółek za "mało zielonych" ?

Założeniem programu będą inwestycje w spółki climate-tech i branżach wspomagających zieloną transformację polskiej gospodarki. Spółki „mało zielone” nie leżą w centrum zainteresowania programu, jednak formalne ich wykluczenie będzie zależne od strategii inwestycyjnej poszczególnych funduszy kapitałowych.

 • Czy istniejące fundusze CVC mogą liczyć na waiver w zakresie prowadzenia działań fundraisingowych pod kątem nowego funduszu?

Warunkiem zaangażowania PFR GreenHub w funduszu kapitałowym jest zaangażowanie inwestorów prywatnych (osób indywidualnych lub firm) na poziomie min. 50% kapitalizacji. Nie przewiduje się na tym polu preferencji lub ulg dla istniejących funduszy kapitałowych. 

 • Czy koniwestycje Green Hub może robić z zewnętrznymi funduszami czy tylko z funduszami w które PFR Geen Hub zainwestuje?

Koinwestycje mogą i powinny być realizowane z podmiotami niezwiązanymi z PFR GreenHub. 

 • Czy GreenHub może obejmować także inwestycje w gospodarkę odpadami?

Jest to zależne od strategii inwestycyjnej konkretnego funduszu kapitałowego.

 • Czy partycypacja PFR będzie mogła wynosić EUR 18M (50% kwoty planowanych tego rodzaju inwestycji)? 

Będziemy alokować środki do funduszy VC na poziomie nie większym niż 50%. Możemy natomiast być mniejszym udziałowcem funduszu o kapitalizacji. Przykładowo, przy kapitalizacji funduszu na 500 mln PLN, możemy alokować do 80 mln PLN (to górny limit programu). 

 

 • Jak zdefiniowane są środki „prywatne”?

Posługujemy się europejskimi praktykami, które wskazują że na poziomie kapitalizacji funduszu min. 30% stanowią środki pochodzenia prywatnego, wówczas taki fundusz jest definiowany jako fundusz bez pomocy publicznej, w którym mamy możliwość partycypacji. 

 • Ticket inwestycyjny/luka kapitałowa/smart money - czy możliwe będzie aby fundusze w ramach swojej strategii określiły część budżetu inwestycyjnego na inwestycje w fazie pre-seed i seed? 

Tak, będzie to możliwe.

 • W naszej ocenie aktualnie dostępne środki w niewystarczającym zakresie są w stanie zapewnić smart money oraz określić profil ryzyka inwestycji w start-up w obszarze climat tech dla projektów na wczesnej fazie, dlatego wskazane jest aby fundusze, które powstaną (w tym ich wyspecjalizowane zespoły) miały możliwość adresowania również wcześniejszych faz. Czy będzie taka możliwość?

Tak, będzie taka możliwość – powinno być to zawarte w strategii funduszu. 

 • Przy ograniczonej liczbie funduszy typu growth w PL/CEE i istniejących inwestycjach w etapie seed - jakie byłoby podejście do follow on investments w wypadku gdy GP inwestował już wcześniej poprzez inną firmę w dany podmiot? Chodzi o follow on i ew. zasady dot. muru chińskiego.

Wskazany przypadek będzie poddany jednostkowej analizie w kontekście konfliktu interesów – takie obszary są zazwyczaj rozstrzygane na poziomie Rady Inwestorów.

 • Kogo PFR szuka jako partnerów - bardziej korporacje (zmierzające do ustanowienia CVC) czy GPs?

Szukamy GPs (Podmiotów Zarządzających), jednakże proponowany model koinwestycyjny jest ukłonem w stronę korporacji, prywatnych przedsiębiorstw oraz spółek Skarbu Państwa, które będą mogły uczestniczyć w projektach inwestycyjnych na zasadzie deal by deal.

 • Czy będzie istniała możliwość połączenia tych środków ze środkami pochodzącymi z EIF w ramach EFSI Equity instrument?

Tak, będzie taka możliwość, pod warunkiem że środki te będą uważane za środki komercyjne.  

 • Jaki jest harmonogram naboru?

Nabór będzie miał charakter ciągły, do wyczerpania środków. Planujemy uruchomić nabór w czerwcu.  

 • Czy PFR będzie miał veto co do konkretnych projektów?

PFR będzie mógł korzystać z prawa excusal, jeśli projekt nie będzie spełniał zasad programowych i nie będzie zgodny ze strategią funduszu. 

 • Czy spółki z technologiami klimatycznymi na niskim TRL mogą być współinwestowane? Czy tylko na wysokim TRL?

Jest to decyzja podmiotów zarządzających, która powinna wynikać z ich strategii inwestycyjnej.

 • Co rozumieją Państwo przez fundusz ko-inwestycyjny?

Fundusz ko-inwestycyjny to taki, który tworzy np. GPs oraz PFR GreenHub. W ramach inwestycji/ko-inwestycji deal per deal fundusz szuka ko-inwestorów, których sposób pozyskania oraz ich doświadczenie udokumentuje przystępując do naboru PFR GreenHub. Ko-inwestycja może mieć też formę quasi commitmentowego subfunduszu, czyli GPs zaprasza do projektów związanych z energetyką dwie lub trzy korporacje, w tym także PFR GreenHub. W takim przypadku inwestycje realizowane są pośrednio, poprzez wehikuł. Istotna będzie tutaj wspomniana zasada pari passu (tj. równego ryzyka, równego sukcesu).

 • Jak PFR rozumie doświadczenie w obszarze climate tech dla partnerów GP?

Udokumentowane doświadczenie GPs, które powinno zawierać inwestycje powiązane z obszarem climate tech. 

 • Czy będzie istniała możliwość połączenia tych środków ze środkami pochodzącymi z dezinwestcyji z działania 3.1. POIG?

Tak, jeżeli środki pochodzące z dezinwestycji są środkami prywatnymi.

 • Kiedy w idealnym scenariuszu mogą operacyjnie powstać nowe fundusze w ramach tego programu?

Jeżeli, zgodnie z założeniami, nabór rozpocznie się w czerwcu, to w okresie maksymalnie 6 miesięcy od momentu ogłoszenia naboru, planowane są pierwsze podpisane umowy/utworzone fundusze.

 • Czy są jakieś preferencje dla prywatnych inwestorów w podziale zysku?

Nie. Jest to program bez pomocy publicznej i tym samym bez żadnych preferencji dla inwestorów prywatnych. 

Masz pytania?

Chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego funduszu? Skontaktuj się z nami.

Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Pole jest wymagane * Wypełnienie jednego z pól wartości do zsumowania jest wymagane Pole jest niepoprawnie wypełnione
Captcha musi być zaznaczona