← Strona Grupy PFR
MieczyslawPulawski

Mieczysław Puławski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie i stopnie naukowe

1991 r. || doktor habilitowany nauk ekonomicznych
1977 r.- 1978 r. || Wydział Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bazylei
1977 r.  || doktor nauk ekonomicznych
1965 r. - 1970 r. || Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH), magister ekonomii

Zatrudnienie

IX 2005 r. – IX 2019 r. || Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego)
X 1989 r. – XII 1992 r. || doradca ministra finansów, uczestnik zespołu tworzącego rynek kapitałowy w Polsce
VI 1982 r. – IX 1988 r. || doradca prezesa NBP
VIII 1972 r. – IX 2018 r.  || SGH (dawniej SGPiS)
IX 1970 r. – VII 1972 r. || THM „DAL” S.A., handlowiec

Doświadczenie i osiągnięcia zawodowe

I 2019 r. – obecnie || członek Rady Nadzorczej PFR Ventures sp. z o.o.        
IX 2013 r. – VI 2017 r. || członek Rady ds. Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR
VI 2013 r. – VII 2014 r. || członek Komitetu ds. Ryzyka KDPW_CCP S.A. 
V 2013 r. – VII 2014 r. || przewodniczący Komitetu Audytu KDPW_CCP S.A. 
V 2013 r. – VII 2014 r. || członek RN KDPW_CCP S.A. 
V 2013 r. - III 2016 r. | przewodniczący Komitetu Naukowego GPW w Warszawie S.A.
VII 2010 r. – II 2012 r. || członek Komitetu Audytu Polimex-Mostostal S.A.
VII 2010 r. – obecnie || wiceprzewodniczący RN Investors Holding S.A.
VI 2010 r. – II 2012 r. || członek RN Polimex-Mostostal S.A.
XI 2008 r. – VI 2013 r. || przewodniczący Komitetu Audytu PGNiG S.A.
2008 r. -2014 r. || członek Rady Fundacji PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza
X 2006 r. – I 2012 r. || członek RN Infovide-Matrix S.A.
24 VI 2006 r. – 23 IX 2006 r. || oddelegowany przez radę nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PGNiG S.A.
XI 2005 r. – VI 2013 r. || członek RN PGNiG S.A.
IX 2005 r. || profesor nadzwyczajny WSHiP im. R. Łazarskiego
III 2005 r. – obecnie || członek RN Investors TFI S.A.
VI 2004 r. – X 2006 r. || członek RN Matrix.pl S.A.
X 2001 r. – IX 2002 r. || członek RN GTFI S.A.
I 2001 r. – I 2004 r. || członek RN Domu Maklerskiego ELIMAR S.A.
I 2000 r. - IX 2016 r. || kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych KGŚ SGH
V 1995 r. – V 1996 r. || członek RN GPW w Warszawie S.A.
VII 1995 r. – II 2000 r. || członek RN PeKaO Leasing sp. z o.o.
1995 r., 1996 r., 1999 r. || członek Komisji Selekcyjnej powołanej przez ministra finansów w celu wyboru banku – doradcy rządu RP w zakresie zorganizowania emisji polskich obligacji państwowych
XII 1994 r. – III 2000 r. || członek RN XI NFI S.A.
X 1994 r. - IX 2008 r. || kierownik Katedry Rynków Kapitałowych KGŚ SGH
XII 1992 r. – XII 1995 r. || przewodniczący RN PBH „Gecobank” S.A.
VI 1992 r. || profesor nadzwyczajny SGH
1992 r. || przewodniczący Komitetu Opiniodawczego przy przewodniczącym Komisji Papierów Wartościowych
1991 r. – 1997 r. || ekspert podkomisji i komisji sejmowych w pracach legislacyjnych nad projektami: Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, Ustawy o obligacjach oraz Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
XI 1991 r. – VI 1996 r. || sędzia Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
II 1990 r. – IX 1990 r. || staż naukowo-zawodowy w BRH w Kolonii