Informacja o projekcie

PFR Ventures Sp. z o.o. realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich:

- „Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter” (poddziałanie 3.1.1)
- „Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – BizNest” (poddziałanie 3.1.2)
- „KOFFI – Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych” (poddziałanie 3.1.4)
- „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii” (działanie 2.2)
- „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIdge VC” (poddziałanie 1.3.2)

Projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. POIR jest krajowym programem operacyjnym finansującym badania, rozwój oraz innowacje.
Celem głównym POIR jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Cel ten zostanie osiągnięty przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na Business and Research ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

CELE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PFR VENTURES:

- PFR Starter FIZ - celem głównym funduszu jest realizacja za pośrednictwem Pośredników Finansowych (funduszy VC/ zespoły zarządzające) wsparcia inwestycyjnego start-upów poprzez dostarczenie finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (etap inkubacji i startu), które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć lub rozwinąć innowacyjne rozwiązania.
Ponadto celami funduszu są:

• Rozwój rynku venture capital, w tym budowa nowych zespołów zarządzających venture capital;
• Pozyskanie prywatnych inwestorów i zachęcenie ich do dokonywania inwestycji na rynku venture capital;
• Budowa najlepszych standardów na rynku VC w Polsce;
• Wzrost zatrudnienia we wspieranych MŚP;
• Wzrost umiędzynarodowienia działalności wspieranych przedsiębiorstw.

Fundusz będzie dążył do realizacji celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie w Pośredników Finansowych (fundusze VC), którzy będą inwestowali w innowacyjne start-upy.

- PFR BizNest FIZ - celem projektu jest zmobilizowanie kapitału prywatnego pozyskanego od Aniołów Biznesu na realizację inwestycji kapitałowych w MŚP w koinwestycji z Pośrednikami Finansowymi. Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces. Przedsiębiorstwa te powinny się znajdywać na początkowym etapie rozwoju, posiadać duży potencjał rynkowy/wzrostu w skali krajowej lub globalnej i poszukiwać finansowania na rozwój działalności innowacyjnej.

- PFR KOFFI FIZ – celem projektu jest rozwój krajowego rynku funduszy podwyższonego ryzyka oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych. W ramach projektu wybrani pośrednicy finansowi (Fundusze Venture Capital) zapewnią finansowanie kapitałowe dla innowacyjnych MŚP znajdujących się na etapie wzrostu, rozwoju i ekspansji. Finansowane projekty będą wykazywały wysoki potencjał rynkowy, zarówno w zakresie innowacji technologicznych, jak i nietechnologicznych, np. w zakresie modelu biznesu, dystrybucji, marketingu, wejścia przedsiębiorstwa na nowe rynki lub rozwoju produkcji i usług.

- PFR Otwarte Innowacje FIZ – celem projektu są inwestycje poprzez pośredników finansowych w spółki realizujące projekty technologiczne w formule otwartych innowacji. Dostarczone finansowanie wypełnia lukę na rynku finansowania projektów technologicznych o podwyższonym ryzyku, które potrzebują wsparcia finansowego na potrzeby m.in. uzyskania certyfikacji wyników prac B+R, budowy wersji demonstracyjnej lub prototypu, kontynuacji prac B+R celem ich wdrożenia oraz akceleracji już ukończonych lub pozyskanych prac B+R.

- PFR NCBR CVC – celem projektu jest utworzenie i rozwój sektora korporacyjnych funduszy inwestycyjnych (CVC), do tej pory nieobecnych na polskim rynku VC. Zaangażowanie dużych firm w działalność inwestycyjną w sektorze VC ułatwi korporacjom dostęp do innowacyjnych projektów, natomiast pomysłodawcom umożliwi wsparcie finansowe i biznesowe ze strony dużych rynkowych graczy. Inwestorem publicznym w Programie BRIdge VC jest NCBiR.

WARTOŚĆ PROJEKTÓW:

2 227 612 593,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

- PFR Starter FIZ – 782 306 309,40 zł (całkowita wartość środków przeznaczonych na wdrażanie instrumentów finansowych poprzez FF Starter: 920 360 364,00 zł)
- PFR BizNest FIZ – 257 811 218,00 zł (całkowita wartość środków przeznaczonych na wdrażanie instrumentów finansowych poprzez FF BizNest: 515 622 436,00 zł)
- PFR KOFFI FIZ – 323 664 566,00 zł (całkowita wartość środków przeznaczonych na wdrażanie instrumentów finansowych poprzez FF KOFFI: 647 329 132,00 zł)
- PFR Otwarte Innowacje FIZ – 420 840 500,00 zł (całkowita wartość środków przeznaczonych na wdrażanie instrumentów finansowych poprzez FF OI FIZ: 701 400 833,00 zł)
- PFR NCBR CVC - 442 990 000,00 zł