PFR KOFFI skierowany jest do zespołów zarządzających Funduszami Venture Capital, których strategia zakłada inwestycje w innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa, znajdujące się na etapie wzrostu/rozwoju lub ekspansji.

Finansowanie udzielane jest poprzez Fundusze VC („Pośredników Finansowych”), które dzięki doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom swoich zespołów zarządzających dostarczają spółkom portfelowym tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Celem pośrednim PFR KOFFI jest rozwój rynku funduszy venture capital oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w segmencie VC.

Model finansowania

Maksymalny wkład PFR KOFFI FIZ do Funduszu VC to 50%. Pozostały wkład do Funduszu VC zapewniany przez innych inwestorów.


Materiał ze spotkania informacyjnego z dnia 7 listopada 2017 r.


Komentarz do materiału:

W nawiązaniu do poruszanej podczas spotkania informacyjnego w dniu 7 listopada 2017 r. kwestii wymogu niezależności Inwestora Prywatnego (pkt 15.2 Term Sheet) uprzejmie wskazujemy, że w tym zakresie odsyłamy Państwa do pkt 52 (xvii) Komunikatu Komisji pt. Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04), który definiuje „niezależnego inwestora prywatnego” w sposób następujący:


„niezależny inwestor prywatny” oznacza inwestora prywatnego, który nie jest udziałowcem/akcjonariuszem kwalifikującego się przedsiębiorstwa, w które inwestuje, w tym anioły biznesu i instytucje finansowe, bez względu na ich prawo własności, w zakresie, w jakim ponoszą one pełne ryzyko związane ze swoimi inwestycjami; po utworzeniu nowej spółki wszyscy inwestorzy prywatni, w tym założyciele, są uważani za niezależnych od tej spółki”.

    Cele inwestycyjne:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na etapie wzrostu, rozwoju /ekspansji

  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

  • rozwój funduszy venture capital

  • aktywizacja inwestorów prywatnych

Środki do dyspozycji

324 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Finansowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na etapie wzrostu / ekspansji, w tym związanych z innowacjami nie-technologicznymi

Wejścia kapitałowe

Łączna przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 1 mln do 60 mln PLN 50% PFR KOFFI / 50% środki prywatne

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2017-2020
Inwestycje w MŚP 2017-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

Złóż wniosek