Fundusz PFR KOFFI FIZ skierowany jest do podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na etapie wzrostu, rozwoju / ekspansji.

Program dedykowany jest MŚP poszukującym finansowania na realizację innowacyjnych projektów o dużym potencjale rynkowym/wzrostu, w tym związanych z innowacjami innymi niż technologiczne, np. innowacje organizacyjne, menedżerskie, marketingowe czy związane z wejściem przedsiębiorstwa na nowe rynki. Brak wymogu prowadzenia działalności B+R.

Finansowanie udzielane jest poprzez Pośredników Finansowych, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces.

Celem pośrednim PFR KOFFI FIZ jest rozwój rynku funduszy venture capital / zespołów inwestycyjnych oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych w zakresie dokonywania inwestycji w MŚP.

Model finansowania

Finansowanie zwrotne (kapitałowe i quasi kapitałowe) poprzez pośredników finansowych w proporcji: 50% wkład PFR KOFFI FIZ / 50% wkład prywatny


Materiał ze spotkania informacyjnego z dnia 7 listopada 2017 r.


Komentarz do materiału:

W nawiązaniu do poruszanej podczas spotkania informacyjnego w dniu 7 listopada 2017 r. kwestii wymogu niezależności Inwestora Prywatnego (pkt 15.2 Term Sheet) uprzejmie wskazujemy, że w tym zakresie odsyłamy Państwa do pkt 52 (xvii) Komunikatu Komisji pt. Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (2014/C 19/04), który definiuje „niezależnego inwestora prywatnego” w sposób następujący:


„niezależny inwestor prywatny” oznacza inwestora prywatnego, który nie jest udziałowcem/akcjonariuszem kwalifikującego się przedsiębiorstwa, w które inwestuje, w tym anioły biznesu i instytucje finansowe, bez względu na ich prawo własności, w zakresie, w jakim ponoszą one pełne ryzyko związane ze swoimi inwestycjami; po utworzeniu nowej spółki wszyscy inwestorzy prywatni, w tym założyciele, są uważani za niezależnych od tej spółki”.

    Cele inwestycyjne:

  • zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP

  • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw na etapie wzrostu, rozwoju /ekspansji

  • umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw

  • rozwój funduszy venture capital

  • aktywizacja inwestorów prywatnych

Środki do dyspozycji

324 mln PLN

Typy funduszu

Fundusz funduszy

Profil funduszu

Finansowanie poprzez pośredników finansowych (fundusze VC) innowacyjnych MŚP na etapie wzrostu / ekspansji, w tym związanych z innowacjami nie-technologicznymi

Wejścia kapitałowe

Łączna przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 1 mln do 60 mln PLN 50% PFR KOFFI FIZ / 50% środki prywatne

Okres Inwestycyjny

Inwestycje w fundusze 2017-2020
Inwestycje w MŚP 2017-2023

Proces Inwestycyjny

Otwarty proces selekcji firm inwestycyjnych, realizowany przez PFR Ventures

Złóż wniosek