FAQ

 • 1. W jaki sposób Oferta inwestycyjna powinna zostać przekazana PFR KOFFI FIZ?

  Oferta powinna zostać przekazana za pośrednictwem indywidualnego konta dostępnego na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/. Dostęp do konta wymaga rejestracji: https://www.pfrventures.pl/pl/rejestracja/

 • 2. Jakie dokumenty, w jakiej formie i na jakich etapach Oferent powinien dostarczyć PFR KOFFI FIZ?

  a) Załącznik nr 1 „Formularz identyfikacyjny Oferty” – konieczny do wypełnienia formularz; harmonogram finansowy/budżet Funduszu VC może być przesłany w dowolnej formie.
  b) Załącznik nr 2 „Formularz weryfikacji Kluczowego Personelu Oferenta” – preferowane jest przesłanie wypełnionego załącznika, jednakże alternatywą może być wskazanie członków Kluczowego Personelu, wypełnienie sekcji E formularza oraz załączenie CV członków Kluczowego Personelu w dowolnej formie jako odrębnego dokumentu.
  c) Załącznik nr 3 „Strategia Inwestycyjna Oferenta” – możliwa jest dowolna forma (np. prezentacja lub dokument word)
  d) Załącznik nr 4 „Lista potencjalnych projektów inwestycyjnych Oferenta” – możliwa jest dowolna forma, zbieżna zakresem danych do wzoru załącznika nr 4
  e) Załącznik nr 5 „Oświadczenie Oferenta” – konieczne do wypełnienia
  f) Załącznik nr 6 „Oświadczenie członka Kluczowego Personelu” – konieczne do wypełnienia
  g) Załącznik nr 7 „Oświadczenie członka Zespołu wnoszącego wkład w ramach Deklarowanej Kapitalizacji” – konieczne do wypełnienia
  h) Załącznik nr 8 (i) „Oświadczenie Inwestora Prywatnego (osoba fizyczna)” – konieczne do wypełnienia przed rozpoczęciem procesu Due Diligence
  i) Załącznik nr 8 (ii) „Załącznik nr 8(ii) Oświadczenie Inwestora Prywatnego (osoba prawna)” – konieczne do wypełnienia przed rozpoczęciem procesu Due Diligence

  Wzory dokumentów (załączniki) jakie Oferent powinien dostarczyć PFR KOFFI FIZ znajdują się na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/6/pfr-koffi-fiz/.

 • 3. Kiedy możliwe jest złożenie oferty przez osoby fizyczne?

  a) W przypadku struktur polskich osoby fizyczne mogą złożyć wniosek/ofertę występując jako wewnętrzny Podmiot Zarządzający. Taka sytuacja zachodzi wtedy, gdy Funduszem VC (Pośrednikiem Finansowym) jest spółka kapitałowa (sp. z o.o. lub S.A.). Wtedy osoby fizyczne występują jako wewnętrzny Podmiot Zarządzający, czyli zarząd spółki kapitałowej.

  b) W przypadku struktur zagranicznych istnieje możliwość składania wniosków/ofert przez osoby fizyczne planujące utworzenie Podmiotu Zarządzającego/Funduszu VC, niezależnie od docelowej formy prawnej Podmiotu Zarządzającego/Funduszu VC (spółka kapitałowa, SKA, odpowiednik FIZAN itd.). Przyszła struktura prawna musi być szczegółowo opisana w ofercie, tak by umożliwić przeprowadzenie stosownej analizy.

  Składając wniosek jako osoby fizyczne, w formularzu nr 1 należy zaznaczyć opcję „Podmiot Zarządzający”.

 • 4. Czy Podmiot Zarządzający może być powiązany kapitałowo lub personalnie z Inwestorem Prywatnym funduszu?

  Podmiot Zarządzający powinien być całkowicie niezależny. Wszelkie potencjalne obszary występowania konfliktu interesów wraz ze sposobem ich mitygacji powinny być szczegółowo opisane w Załączniku 3 – Strategia Inwestycyjna Oferenta.

 • 5. Czy oferent programu jest zobowiązany do zaprezentowania potencjalnych projektów inwestycyjnych (ang. pipeline) Funduszu VC?

  Oferent powinien zaprezentować wiarygodną listę potencjalnych projektów inwestycyjnych. Potencjalna lista projektów powinna być zaprezentowana w załączniku nr 4 lub innej formie, zbieżnej zakresem z załącznikiem.

 • 6. Czy środki na inwestycje z PFR KOFFI będą przekazywane w całości w momencie podpisania Umowy inwestycyjnej, czy w ramach ciągnień (ang. capital call) na poszczególne inwestycje?

  Środki na inwestycje z PFR KOFFI będą przekazywane w ramach ciągnień na poszczególne inwestycje.

 • 7. Czy w momencie podpisania Umowy Inwestycyjnej Fundusz VC musi mieć status ASI w rejestrze KNF?

  Oferenci, którzy zostali wybrani w naborze i jeszcze nie uzyskali wpisu do rejestru ZASI na moment podpisania Umowy Inwestycyjnej, taka umowa inwestycyjna zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru ZASI (warunek zawieszający), tzn. wejdzie w życie po uzyskaniu wpisu.
  Co do innych wymogów dotyczących ASI zachęcamy do zapoznania się z informacjami pod adresem: https://www.pfrventures.pl/pl/aktualnosci/46/pfr-starter-fiz-informacja-dla-oferentow/.

 • 8. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem komitetu inwestycyjnego w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.

 • 9. Czy członek Komitetu Inwestycyjnego będący zewnętrznym ekspertem może być członkiem kluczowego personelu w innym funduszu?

  Co do zasady nie jest to wykluczone. Należy przedstawić potencjalne konflikty interesów wraz ze sposobem ich mitygacji.